کیانا، مربی یوگا پیشرفته

مربی بین المللی از مدرسه یوگا در هند

  • مربی بین المللی از مدرسه یوگا در هند
  • باشگاه یوگا شنتیا

مربی بین المللی از مدرسه یوگا در هند

پرورش اندام 95%
کاردیو و دوچرخه سواری 88%
تناسب اندام یوگا 75%
بوکس و حرکات موزون 70%