یوگانیدرا چیست

یوگانیدرا چیست، در زبان سانسکریت یوگانیدرا از دو واژه (یوگا) به معنی اتحاد یا تمرکز آگاهی و (نیدرا) به معنی خواب اقتباس شده است. یوگانیدرا می توان یک هنر نامید. هنری که به شما می آموزد چگونه بین جسم و روانی تعادل برقرار کنید و با رها شدن از قیود حیوانی، خدای متعال را با روح پاک و روانی آرام دیدار کنید.
یوگانیدرا کتاب دل و اسرار تن آدمی است. قدرت جسم، توان روح و هوشیاری ذهن را افزایش می دهد و شما را قادر به شناخت راز و رمز درون و علل ناهماهنگی ساختار روانی خود می کند. این بخش بی انتها از عالم یوگا رازگشای عقده هایی است که در گذرعمر بر ساختار روانی شما نشسته و موجب رنجش خاطر و پریشانی افکار شما می شود.
یوگانیدرا چیست، یوگانیدرا را خواب یوگی نام نهاده اند که نوعی وانهادگی هوشیارانه و نیرومند است و در آن خواب به معنای واقعی وجود ندارد. در خواب یوگی نیروی نهفته روان از ژرفای درون به لایه های سطحی ذهن راه می یاید و در واقع این ضمیر ناخودآگاه است که فنون اصلی یوگانیدرا را اجرا می کند. در یوگانیدرا آگاهی در مرز بین خواب و بیداری قرار دارد و رمز موفقیت در آن، حفظ هشیاری یا آگاهی کامل ذهن در خلال تجربه آرامش عمیق در تن و روان است.

  • آگاه باش و آگاهی عمیق خود را با آرامش در سرتاسر بدن خود گسترش بده.
  • آرام باش و آرامش عمیق خود را با آگاهی در اعماق ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود پراکنده کن.
  • آرام باش و اجازه بده آگاهی عمیق به جزء جزء جسم خاکی تو نفوذ کند و ذهن تو را توانمند سازد تا به مشاهده درون خود بپردازی و به تمام استعدادهای پنهانی خود آگاه شوی و با تک تک آن ها آشتی کنی.

یوگانیدرا چیست، یوگانیدرا چرخش آگاهی در ذهن از نقطه ای به نقطه دیگر است و بهانه ای است تا تو حقیقت کلی جهان هستی و طبیعت واقعی بدون عیب و نقص را دریابی و تو را قادر می سازد که به مفهوم کلی زندگی آرام دست یابی. گاه در شعور و آگاهی الهی غرق شوی، گاه به حقیقت وحدت وجود برسی.

دوره های آنلاین یوگانیدرا