برای شرکت در قرعه کشی فرم زیر را پر کنید.
لطفا نام و نام خانوادگی کامل خود را به فارسی بنویسید.
لطفا به صورت فارسی بنویسید.
لطفا از اعداد انگلیسی استفاده کنید.